تقویم آموزشی دوره های فنی و حرفه ای

نام دوره:
نوع دوره:
شروع دوره: 
پایان دوره: 
محل دوره: 
نام مربی: 
استاندارد دوره:
ظرفیت: 
کارگاه عملی: 
پیش نیاز:
حداقل میزان تحصیلات:
زمان برگزاری :
بکارگیری اصول فن بیان مقدماتی
حضوری
12 بهمن 1402
25 اسفند  1402
به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد
ریحانه رحیمی
فنی و حرفه ای
30 سی نفر
10 ساعت
ندارد
پایان دوره ابتدایی
شنبه: 10 الی 12 دوشنبه: 10 الی 12  چهارشنبه: 10 الی 12
ایده یابی در کسب و کار
حضوری
12 بهمن 1402
25 اسفند  1402
به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد
ریحانه رحیمی
فنی و حرفه ای
30 سی نفر
45 ساعت
ندارد
دیپلم
یکشنبه: 10 الی 12 سه شنبه: 10 الی 12 پنجشنبه: 10 الی 12
مدیریت زمان
حضوری
12 بهمن 1402
25 اسفند  1402
به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد
ریحانه رحیمی
فنی و حرفه ای
30 سی نفر
30ساعت
ندارد
دیپلم
شنبه: 10 الی 12 دوشنبه: 10 الی 12  چهارشنبه: 10 الی 12